NEXTF電力・ガス

ETF投資講座ETFの種類と特徴国内ETF>NEXTF電力・ガス

NEXTF電力・ガスはTOPIX-17電力・ガスを目標に運用される国内ETFです。運用会社は野村アセットマネジメントです。